Welkom bij Vie Vitale Welzijn

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde tests en behandelingen. Eventueel worden
gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Vie Vitale zet zich ervoor in om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier worden behalve ten behoeve van het behandelproces gebruikt voor de volgende doelen, of kunnen hiervoor gebruikt worden:
• een gedeelte van uw gegevens (NAW-gegevens, geboortedatum, datum behandeling en omschrijving/code van de behandeling) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgemaakt.
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Vie Vitale verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan Vie Vitale heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Vie Vitale verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Bloedgroep (indien door u opgegeven)
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Hoe lang uw gegevens bewaard worden
Vie Vitale is in het kader van de WGBO verplicht uw gegevens voor een periode van 20 jaar te bewaren. Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat, op het moment dat de cliënt 18 jaar wordt.

Delen met anderen
Vie Vitale deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen (zoals bij langdurige ziekte of overlijden) kan
Vie Vitale uw gegevens overdragen aan een waarnemend collega therapeut.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar Vie Vitale sturen. Vie Vitale zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst tijdens de intake geeft u Vie Vitale toestemming om gegevens over u te verwerken en geeft u aan op de hoogte te zijn van deze privacyverklaring. Als cliënt mag u de toestemming op elk moment intrekken.

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw gegevens en de waarborging van uw privacy, neemt u dan gerust contact met mij op.